Geschiedenis

In het verleden is er vanuit de leden van de Brandweerduikvereninging (BDC) al eerder de vraag gerezen of het mogelijk zou zijn om kleinere objecten of een klein wrakje te laten afzinken in de Heeswijkse plas. Deze plannen zijn echter nooit verder uitgewerkt, mede doordat hiervoor vanuit de overheid toestemming noodzakelijk is. In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de BDC april 2013 kwam deze vraag opnieuw naar voren. Er is tijdens deze ALV afgesproken om verder onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden tot het laten afzinken van een object/wrak in een zoetwaterplas in deze regio. Ook vanuit Atlantis bleek deze wens al meerdere jaren te bestaan en er ook al meerdere aanzetten gedaan te zijn om hier uitvoer aan te geven. Veelal door onduidelijkheid over of uitstel van de ontwikkelingen de Kraaijenbergseplassen is hier geen verder uitvoer aan kunnen geven. Inmiddels zijn de ideeën verder uitgewerkt en gegroeid naar een samenwerking tussen beide verenigingen en heeft dit geresulteerd in de stichting Onderwater recreatie Cuijk.